Making gardens more wonderful

Disclaimer

Als hieronder wordt gesproken over Outdoor Life Group , wordt daarmee bedoeld Outdoor Life Group Holding B.V.. en de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.

Op de website van Outdoor Life Group  word je algemene informatie aangeboden over activiteiten, diensten en producten die bij Outdoor Life Group vestigingen worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Outdoor Life Group  de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Outdoor Life Group  niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Outdoor Life Group  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Outdoor Life Group  sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Outdoor Life Group  kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van haar website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Outdoor Life Group  geen aansprakelijkheid.

Outdoor Life Group  is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Outdoor Life Group.

De website van Outdoor Life Group  bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Outdoor Life Group  en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Outdoor Life Group ’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Outdoor Life Group , (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Find out more about Outdoor Life Group today